Företaget

Den Bra Affären verkar för bättre affärer. Vårt uppdrag är att du som köpare eller säljare av produkter och tjänster ska utveckla affären bättre. Det kan handla om kostnadsreducering, ökad leveranskvalitet, utveckling av det strategiska samarbetet mellan parterna, ökad intäkt eller enstaka punktinsatser såsom genomlysning av avtalsleverantörer.

 

Offentlig sektor – organisationer som lyder under regelstyrd upphandling

 

Upphandlingsfunktionen är synnerligen viktig i en offentlig verksamhet. Det är en strategisk funktion som ska verka för säkerställandet av verksamhetens behov. Till detta uppdrag ska kopplas en hög grad av affärsmässighet. Genom köpen ska verksamheten utvecklas för att verkställa sitt uppdrag, nå sina mål och uppfylla sin vision.

 

Inköp och upphandling kan vara svårt och tidskrävande. Det finns emellanåt ett kompetens- och kommunikativt glapp mellan beställaren och upphandlingsfunktionen vilket kan resultera i oklara kravställningar och därmed mindre bra köp. Vi anser att personer med djup verksamhets-kompetens i kombination med omfattande erfarenhet av inköp och försäljning möjliggör ännu bättre affärer. Vi kallar det Verksamhetsnära upphandling.

 

Ett köp är inte något från ax till limpa. Ett bra köp är en löpande process som kräver kompetens, ihärdighet, intresse och vilja. Från den dag ett behov har konstaterats i en verksamhet till nästnästa avtalsperiod är vårt perspektiv. Vi kallar detta 360 ͦ Upphandling och Inköp.

DBA har utvecklat en egen upphandlingsprocess vars fokus är att före, under och efter upphandlingen utveckla affären och köpet. Vi stödjer våra kunder med att göra hela eller delar av upphandlingsprocessen.

 

Privat sektor

 

DBA stödjer privata företag inom främst inköp och försäljning. Vi genomför hela eller delar av inköpsprocesser i ett antal olika branscher, både av tjänster och produkter. Vi anlitas även för punktinsatser som till exempel behovsanalys, leverantörsuppföljning eller marknadsanalys.

 

Lite mer om oss

 

Tillsammans har konsulterna i DBA djupgående verksamhetskunskap inom drygt 35 tjänste- och produktområden. Vi utför även inköp och upphandlingar i angränsande områden då vår metodik och upphandlingsprocess säkerställer ett bra inköp inom flera områden. Anlitandet av DBA säkerställer en korrekt kravspecifikation, en god leverans, rätt priser samt en noggrann uppföljning av leverantörerna.

Vi har hög kompetens och djupa kunskaper inom regelverken för upphandling inom offentlig sektor och lång praktisk erfarenhet av olika typer av inköpsprocesser i privata företag. Samtliga konsulter i DBA har även gedigen erfarenhet av försäljning inom ett stort antal branscher, tjänster och produkter.

 

Opartiskhet

 

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder, oavsett om det gäller inköp eller försäljning, till bättre affärer. Våra kunder ser en klar fördel att vi har djupa kunskaper om både köpande och säljande parter. Vi vill dock tydligt klargöra att vi aldrig företräder två parter i förhandling eller upphandling. DBA tillämpar i striktaste mån Advokatsamfundets jävsregler.

Copyright © Den Bra Affären Affärskonsult Sverige